User Agreement

Regulamin

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 
§ 1
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług przez Administratora w ramach Serwisu Dentalzz.pl, warunki ich świadczenia, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów. Serwis i umowy zawierane za pośrednictwem tego serwisu prowadzony jest w języku polskim.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Dentalzz.pljest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązuje Zamawiającego do jego przestrzegania.

Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu w Serwisie treści o charakterze reklamowym, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczoną usługą.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Serwisem oprogramowania lub urządzenia,

niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,

korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,

korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu zawierania i wykonania umów sprzedaży

Do korzystania z Serwisu wymagany jest:

dostęp do Internetu,

poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies,

włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript,

minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 

§ 2

Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady świadczenia usług przez Administratora w ramach Serwisu Dentalzz.pl, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

Użytkownik/Klient – podmiot korzystający z Serwisu Dentalzz.pl, który zaakceptował niniejszy Regulamin, w szczególności Kupujący.

Sprzedawca – określenie stosowane dla Administratora Serwisu.

Kupujący/Zamawiający - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji między Kupującym i Sprzedawcą, zgodnie z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Konto Kupującego – prowadzony w ramach Serwisu Dentalzz.plzbiór zasobów (miejsce), za pośrednictwem którego Sprzedawca wprowadza dane i zarządza nimi; na Koncie Sprzedawcy zapisywane są informacje dotyczące Kupującego oraz informacje dotyczące podejmowanych przez niego czynności w ramach Serwisu Dentalzz.pl.

Hasło Kupującego – ciąg znaków składających się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadanych przed Administratora w procesie rejestracji Konta Kupującego, a służący autoryzacji Sprzedawcy w procesie logowania na Konto.

Umowa – umowa o świadczenie Usług w ramach Serwisu Dentalzz.plzawarta poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności umowa sprzedaży.

Zamówienie – formularz internetowy służący do składania zamówień w Serwisie Dentalzz.pl

Wirtualny koszyk zakupów – narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie dodatkowych kosztów (w tym kosztów dostawy).

Transakcja – zakup Towaru przez Użytkownika za pomocą Serwisu Dentalzz.pl

Przerwa Techniczna – przerwa w korzystaniu z Usług spowodowana zaplanowanymi przez Administratora pracami technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług.

 

§ 3

Serwis Dentalzz.plzajmuje się sprzedażą wyrobów i sprzętów stomatologicznych za pośrednictwem sieci Internet. Usługą świadczoną przez Serwis jest także wysyłka Newsletter’a.

Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

Przed decyzją o kupnie Klient winien zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one szczegółowy opis właściwości danego towaru.


Rozdział 2. Założenie konta i korzystanie z usług

 

§ 4

 Dentalzz.pl internetowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników internetu.

Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Dentalzz.plzostaje zawarta w dniu akceptacji niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może zarejestrować w Serwisie Dentalzz Konto poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.Dentalzz.pl, który po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail ma status aktywny. Warunki techniczne Konta umożliwiają modyfikacje danych Użytkownika, a także odzyskanie/zmianę hasła.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu Dentalzz.plprzez tego pełnomocnika.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Użytkownika będącego przedsiębiorcą może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo jego połączenia, podziału lub przekształcenia.

Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone lub naruszenia Regulaminu.

Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępnego do jego Konta.

Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

Z tytułu zastosowania blokady Konta Użytkownika nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Administratora.

Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Serwisu i Serwisu Dentalzz.pl.

 


Rozdział 3. Zawarcie umowy i sprzedaż towaru. Regulamin zakupów

 

§ 5

Zamówienia składane są bezpośrednio na stronie Serwisu Dentalzz.pl lub e-mailem [email protected]. Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Sprzedaz towarów odbywa się na warunkach wynikających z Regulaminu.

Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Internetowym Dentalzz.pl jest utworzenie Konta.

Przy pierwszym wejściu do sklepu, nowy klient podczas rejestracji winien podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), jeśli chce otrzymywać faktury na firmę - dane firmy (nazwa firmy, numer NIP), dane teleadresowe (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj), dane kontaktowe (numer telefonu, numer faksu) oraz wybrane przez siebie hasło.

Po zakończeniu rejestracji nowy klient otrzymuje e-maila na adres podany przy rejestracji i musi aktywować swoje Konto klikając w link podany w mailu.

Po aktywowaniu Konta Użytkownik może zamawiać towary w Sklepie Internetowym dentalzz.pl.

§ 6

Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu Internetowego Dentalzz.pl generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany na Koncie.

Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym dentalzz.pl jako przyjęte.

Umowa sprzedaży Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Internetowego Dentalzz.pl jako będące w trakcie realizacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych lub w innych szczególnych sytuacjach Sklep Internetowy Dentalzz.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 

§ 7

Zamówione Towary są wysyłane przez Sklep Internetowy Dentalzz.pl lub udostępniane do odbioru w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania wpłaty za zamówiony Towar na koncie firmy Dentalzz.pl lub w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub przy towarze tylko na zamówienie czas ten może się wydłużyć. W takim przypadku nasz pracownik potwierdzi telefonicznie termin dostawy.

Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.
 

§ 8

Za zamówiony towar Sklep Internetowy Dentalzz.pl nalicza cenę według Cennika. Ceny zawierają podatek vat i nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, która zostanie dodana do łącznej kwoty podczas składania zamówienia. Ceny mogą w dowolnym momencie ulec zmianie. Jednak zmiany nie będą obejmować zamówień, dla których Kupujący otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi Internetowemu Dentalzz.pl

a) kartą kredytową lub Paypal;

Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych).

W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

W przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie Sprzedawca uprawniony jest do zażądania zaliczki. 

§ 9

W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku niezgodności lub gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje producenckie nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

Odbiór towaru bez uwag oznacza przyjęcie towaru pełnowartościowego.

W przypadku Sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta niebędącego konsumentem rękojmia jest wyłączona.

 

§ 9

W Sklepie Internetowym oferowane są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.

Część artykułów objęta jest gwarancją producenta i do nich Sklep Internetowy dołącza kartę gwarancyjną podpisaną i ostemplowaną przez pracownika Sklepu. Gwarancja jest realizowana przez specjalistyczny serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem. Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w dokumencie gwarancji.
 Rozdział 4. Zwroty towaru


§ 10

Zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (tj Dz. U. z 2020r. poz. 287) Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jednak dotyczy to towaru pełnowartościowego wraz z kompletem dokumentów i dowodem zakupu. Całkowity koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący.

Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 


Rozdział 5. Postępowanie reklamacyjne

 

§ 11

Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Do reklamacji i towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać opis problemu, ewentualnie fotografie, i zostanie rozpatrzona pod warunkiem, iż nie będzie zawierała braków uniemożliwiających ustosunkowanie się do niej przez Sprzedawcę.

W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może żądać dostarczenia mu wadliwego towaru.

Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.).

Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny lub sms-em w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany także pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Koszty związane ze składanymi reklamacjami po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji pokrywa Sklep Internetowy.

W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt Sprzedającego.

Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwa (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), a wada jest nieistotna, nastąpi obniżenie ceny. Sklep może zaproponować Kupującemu zwrot ceny towaru lub zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Kupujący może skorzystać z gwarancji producenta, jeśli taka została udzielona, na wynikających z niej zasadach.Rozdział 6. Polityka prywatności

§ 12
Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

 

§ 13

Dane osobowe Użytkowników lub ich przedstawicieli/pełnomocników przetwarzane są w celu:
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów przez Sklep - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przekazanie danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący, niezbędne jest także w celu spełnienia przez Administratora obowiązków fiskalnych i rachunkowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, a odmowa podania danych skutkować będzie niezawarciem umowy,
wykonania bezpłatnej usługi Newslettera lub prowadzenia Konta – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wysyłania Newslettera lub prowadzenia Konta,

wykonywania marketingu produktów lub usług własnych Administratora - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zaś w przypadku gdy marketing będzie wykonywany elektronicznie lub telefonicznie - podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO; prawnie uzasadnionym celem przetwarzania w jest marketing produktów lub usług własnych Administratora; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości przekazywania informacji handlowych,

udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników lub ich przedstawicieli/pełnomocników wystosowane elektronicznie lub telefonicznie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO w związku z przetwarzaniem niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem umownym, a ich niepodanie skutkować może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony Administratora i brakiem jego odpowiedzi na zapytania.

W przypadku gdy zachodzi przetwarzanie danych przedstawicieli/pełnomocników Użytkownika, Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane tożsamości – imię i nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu/adres e-mail.
Źródłem danych osób, o których mowa w ust. 4 jest ta osoba, Użytkownik bądź publicznie dostępne rejestry lub ewidencje.
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników lub ich przedstawicieli/pełnomocników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, zapewniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zabezpieczenia przetwarzanych danych. W szczególności odbiorcami danych są: dostawcy systemów informatycznych i poczty elektronicznej, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi kurierskie, informatyczne, ubezpieczyciel przesyłek, banki, podmiot obsługujący płatności, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi z zakresu e-mail marketingu.
Dane osobowe Użytkowników lub ich przedstawicieli/pełnomocników nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe Użytkowników lub ich przedstawicieli/pełnomocników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 3, tj. :
przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – dotyczy danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy sprzedaży z Użytkownikiem,

do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych lub żądania usunięcia danych - dotyczy Newslettera, prowadzenia Konta oraz marketingu produktów i usług Administratora wykonywanego elektronicznie lub telefonicznie,

do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych lub żądania usunięcia danych, gdy nie zawarto umowy sprzedaży – dotyczy przetwarzania w związku z kierowaniem zapytań w formie emaliowej, za pośrednictwem formularza internetowego czy telefonicznie.

Użytkownik lub jego przedstawiciel/pełnomocnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, osobie przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Realizacja tych praw,. odbywa się za pośrednictwem emaila na kontakt: [email protected], telefonicznie na nr +48 602 315 944 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika lub jego przedstawiciela/pełnomocnika odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi lub jego przedstawicielowi/pełnomocnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Użytkowników lub ich przedstawicieli/pełnomocników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.
 

§ 14

Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie (pliki cookies). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta Serwisu.

Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.

Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Administratora.

 

§ 15

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą TLS 1.0 / SSL 3.0

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Administratora lub podmiotu, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.Rozdział 7. Wysyłka newslettera sklepu internetowego

 

§ 16

Klient ma możliwość zapisania się do Newslettera Sklepu Internetowego.

Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

Klient zapisujący się do Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Dentalzz korespondencji drogą elektroniczną, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Dentalzz.

Cofnięcie zgody przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera oznacza automatyczną rezygnację z prenumeraty Newslettera.

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe


 

§ 17

Prawa do materiałów udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie do elementów graficznych/fotograficznych, znaki towarowe, programy komputerowe bądź ich poszczególnych części, jak również prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa na dobrach niematerialnych podlegają ochronie i przysługują ich właścicielom lub uprawnionym podmiotom. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do poszanowania tych praw.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik.

Administrator jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu i w szczególności będą miały zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od daty ogłoszenia zmiany Regulaminu. Administrator powiadomi mailowo o zmianie Regulaminu zarejestrowanych użytkowników Kont.

Administrator zastrzega sobie możliwość zaplanowanych Przerw Technicznych, w czasie których będzie wykonywał prace techniczne niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług. Administrator zobowiązuje się, w miarę możliwości planować Przerwy Techniczne w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości trwania Przerwy Technicznej poinformuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronach Serwisu.

Administrator nie musi powiadamiać Użytkowników jeśli planowane przerwy w działaniu Serwisu trwają krócej niż 30 minut.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Administrator jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prawem właściwym dla zawieranych umów jest prawo polskie.

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

W przypadku umów sprzedaży zawartych od 1.01.2021r. regulacje Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Administrator nieodpłatnie udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej Dentalzz.pl, a także na żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.